Regulamin rezerwacji

regulamin

Regulamin rezerwacji

SPIS TREŚCI:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE ASYSTO
3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI
4. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
5. DANE OSOBOWE
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Definicje:
DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
FIRMA, USŁUGODAWCA – Kamil Elkader prowadzący Gabinet Psychologii i Psychoterapii przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 224 w Warszawie, NIP 7691950391.

FORMULARZ REZERWACJI – formularz dostępny na Stronie Internetowej umożliwiający dokonanie Rezerwacji przez Usługobiorcę.
KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony Internetowej.
REZERWACJA – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Rezerwacji określające istotne warunki Usługi i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie Usługi z Firmą poprzez wskazanie preferowanego terminu i opłacenie USŁUGI? USŁUGI ONLINE.
STRONA INTERNETOWA – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem internetowym elkaderpl.asysto.pl.
USŁUGA – usługa świadczona przez Firmę na rzecz Klienta na warunkach opisanych na stronie www.elkader.pl zgodnie z wyborem Klienta w miejscu prowadzenia działalności.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bez fizycznej obecności w miejscu prowadzenia działalności. Usługa wymaga dostępu do internetu i transferu danych, których zapewnienie leży w gestii klientach w zakresie umożliwiającym mu skorzystanie z Usługi. Usługą elektroniczną jest proces rezerwacji wizyt i płatności za nie za pomocą kalendarza dostępnego na stronie lub w linku otrzymanym od Usługodawcy.

USŁUGA ONLINE – konsultacja lub sesja zdalna bez fizycznej obecności w miejscu prowadenia działalności i wykonywana zgodnie z charakterystyką na stronie www.elkader.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI – dokument opisujący zasady przetwarzania danych osobowych dostępny na stronie elkader.pl z którymi zobowiązany jest zapoznać się KLIENT.
USŁUGOBIORCA, KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej, a także która zamierza zawrzeć umowę świadczenia Usługi z Firmą.
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

1.2. Strona Internetowa dostępna pod adresem internetowym www.elkader.pl prowadzona jest przez Usługodawcę.

1.3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Strony Internetowej, z zastrzeżeniem postanowień skierowanych wyraźnie jedynie do konsumentów albo do przedsiębiorców. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE

2.1. Na Stronie Internetowej dostępna jest następująca Usługa Elektroniczna: Formularz Rezerwacji.

Formularz Rezerwacji – korzystanie z Formularza Rezerwacji rozpoczyna się z momentem kliknięcia na Stronie Internetowej pola „Zarezerwuj wizytę” lub kliknięciu odpowiedniego przycisku w górnej belce Strony Internetowej. Dokonanie Rezerwacji następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie trzech kolejnych kroków:

(1) po wypełnieniu Formularza Rezerwacji (w tym dokonania wyboru terminu wizyty) oraz zapoznaniu się z Polityką prywatności i zaakceptowaniu Regulaminu.

(2) kliknięciu na Stronie Internetowej pod Formularzem Rezerwacji pola „Rezerwuję”.

(3) W Formularzu Rezerwacji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego oraz istotnych warunków dotyczących Usługi wskazanych w Formularzu Rezerwacji.

Usługa Elektroniczna Formularz Rezerwacji świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Rezerwacji za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Rezerwacji za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu Internetowego w tym Konta Klienta: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa obsługującą standard w którym wykonana jest strona (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript, (5) dowolna rozdzielczość ekranu.
2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI

3.1. Strona Internetowa ma na celu umożliwienie i ułatwienie Klientowi złożenia Rezerwacji na wizytę przez Internet i zawarcia umowy o świadczenie Usługi/ Usługi ONLINE.

3.2. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi między Klientem i Firmą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Rezerwacji za pomocą Formularza Rezerwacji i podania informacji wskazanych w formularzu po wybraniu daty i pory świadczenia Usługi.

3.3. Usługa świadczona jest w miejscu prowadzenia działalności lub innym uzgodnionym z Klientem. Usługa Online świadczona jest poza stroną internetową za pomocą wskazanych w opisie środków komunikacji elektronicznej.

3.4. Klient dokonując rezerwacji dokonuje zakupu Usługi/ Usługi Online zgodnie z cennikiem na stronie elkader.pl

3.5. Płatności za Usługę/ Usługę ONLINE dokonywane są przez Klienta z góry za pośrednictwem serwisu płatności DotPay S.A.(ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków).

3.6. KLIENT przerywając Usługę/ Usługę ONLINE przed czasem jej zakończenia nie jest uprawniony do późniejszego wykorzystania czasu, który pozostał ani do zwrotu opłaty.

4. Odwołanie lub zmiana terminu

4.1. Klient ma prawo odwołania lub modyfikacji zakupionej Usługi/ Usługi Online najpóźniej na 72 godziny przed terminem jej wykonania.

4.2. W przypadku odwołania zakupionej Usługi/ Usługi ONLINE czasie krótszym niż 72 godziny przed jej rozpoczęciem. Po tym czasie kwota za świadczenie nie będzie zwracana ub w sposób wskazanym w mailu potwierdzającym rezerwację.

4.3. Pacjent może dokonywać modyfikacji lub zmiany terminu zakupionej Usługi/ Usługi ONLINE najpóźniej na 72 godziny przed terminem jej wykonaniem. Zmiana odbywa się przez formularz kontaktu na stronie elkader.pl lub w sposób wskazanym w mailu potwierdzającym rezerwację.

4.4. Zmiana terminu Usługi/ Usługi ONLINE w czasie krótszym niż 72 godziny przed planowanym jej rozpoczęciem wiąże się koniecznością ponownej opłaty za rezerwację nowego terminu.

4.5. W przypadku zwrotu należności Pacjent może zostać obciążony kosztami prowizji i opłat, które obciążyły Serwis w związku Rezerwacją przez DotPay lub bank.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

5.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Klienta ze Strony Internetowej.

5.2. Pacjent zobowiązuje się w trakcie Usługi/ Usługi ONLINE do podawania danych i składania oświadczeń zgodnych z prawdą.

5.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, za pośrednictwem których Klient łączy się z siecią Internet w celu korzystania z Usług.

5.4. Usługodawca dokłada starań, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. W przypadku wystąpienia ewentualnych problemów technicznych, których skutkiem może być ewentualna kolizja zarezerwowanego terminu z terminem wybranym w tym samym czasie przez innego Klienta, Usługodawca zobowiązuje się zaoferować możliwie najbardziej dogodny termin zamienny. Klient ma prawo nie zaakceptować innego terminu zaproponowanego przez Usługodawcę a tym samym może zrezygnować z usługi, otrzymując zwrot poniesionych kosztów.

6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

6.1. Reklamacje związane ze świadczeniem przez Firmę Usługi Elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Strony Internetowej mogą zostać złożona przez Usługobiorcę lub Klienta mailowo poprzez formularz kontaktu na stronie www.elkader.pl
6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady lub nieprawidłowości; (2) żądania; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Firmę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Firmę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

7. DANE OSOBOWE

7.1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest Usługodawca/Firma.
7.2. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
7.3. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim, ale może powierzać ich przetwarzanie, w szczególności w celu ich przechowywania na serwerze oraz realizacji usługi.
7.4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
7.5. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii znajduje się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: {https://elkader.pl/polityka-prywatnosci/}.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Umowy zawierane są w języku polskim.
8.2. Zmiana Regulaminu:
Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, dodaniu nowego przedmiotu Rezerwacji – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
8.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.