Psycholog Psychoterapeuta Seksuolog | Kamil Elkader

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1.1. Definicje:

FIRMA, USŁUGODAWCA – Kamil Elkader prowadzący Gabinet Psychologii, Seksuologii i Psychoterapii przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok. 224 w Warszawie, NIP 7691950391.

FORMULARZ REZERWACJI – formularz dostępny na Stronie Internetowej umożliwiający dokonanie ZAPISU przez Usługobiorcę.

REZERWACJA – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Rezerwacji określające istotne warunki Usługi i oznaczające zawarcie umowy o świadczenie Usługi.

STRONA INTERNETOWA – strona internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem internetowym www.elkader.pl

USŁUGA – usługa świadczona przez Firmę na rzecz Klienta na warunkach opisanych na stronie www.elkader.pl zgodnie z wyborem Klienta w miejscu prowadzenia działalności lub zdalnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (USŁUGA ONLINE). USŁUGA w zależności od warunków opisanych na stronie trwa 50 minut (indywidualna lub dla par) lub 90 minut (dla par).

POLITYKA PRYWATNOŚCI – dokument opisujący zasady przetwarzania danych osobowych dostępny na stronie elkader.pl  z którymi zobowiązany jest zapoznać się KLIENT.

USŁUGOBIORCA, KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z USŁUGI FIRMY

1.2. Strona Internetowa dostępna pod adresem internetowym www.elkader.pl prowadzona jest przez Usługodawcę.

1.3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Strony Internetowej, z zastrzeżeniem postanowień skierowanych wyraźnie jedynie do konsumentów albo do przedsiębiorców. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają zapisy przepisów nadrzędnych.

2. DOKONANIE REZERWACJI USŁUGI

2.1. Na Stronie Internetowej dostępny jest Formularz Rezerwacji, który umożliwia zawarcie umowy na usługę (ZAREZERWUJ WIZYTĘ).

2.2. REZERWACJA następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie trzech kolejnych kroków:

(1) po wypełnieniu i wysłaniu Formularza Rezerwacji  oraz zapoznaniu się z Polityka prywatności i zaakceptowaniu Regulaminu.

(2) kliknięciu na Stronie Internetowej pod Formularzem Rezerwacji pola „Rezerwuję”, czyli wysłaniu formularza rezerwacji.

(3) dokonaniu opłaty a USŁUGĘ wg cen wskazanych na stronie i w formularzu rezerwacji.

(4) Jeżeli rezerwacja dotyczy wizyty online (usługa online) świadczonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, klient/ka zobowiązany/a jest wskazać platformę spotkań online do wykonania usługi spośród oferowanych przez FIRMĘ w formularzu rezerwacji.

2.3. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu Internetowego w tym Konta Klienta: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa obsługująca standard HTML5; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript, (5) dowolna rozdzielczość ekranu.

2.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI

3.1. Strona Internetowa ma na celu umożliwienie zawarcia umowy o świadczenie Usługi.

3.2. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi między Klientem i Firmą następuje po uprzednim dokonaniu zapisu poprzez podanie informacji wskazanych w formularzu oraz potwierdzeniu zgodnie z warunkami pkt. 2.

3.3. Usługa świadczona jest w miejscu prowadzenia działalności lub innym uzgodnionym z Klientem. Usługa Online świadczona ustalonych w  czasie ZAPISU środków komunikacji elektronicznej.

3.4. Klient, dokonując zapisu, dokonuje zakupu Usługi/ Usługi Online zgodnie z cennikiem na stronie elkader.pl

3.5. Płatności za Usługę/ Usługę ONLINE dokonywane są przez Klienta z góry za pośrednictwem serwisu płatności PAYPRO S.A.

3.6. KLIENT przerywając Usługę przed czasem, również z powodów technicznych niedotyczących  FIRMY lub kończąc ją przed czasem, nie jest uprawniony wykorzystania czasu w innym terminie lub uzyskania częściowego zwrotu opłaty.

3.7. USŁUGA rozpoczęta z opóźnieniem z przyczyn nie leżących po stronie FIRMY, w tym z powodów technicznych, nie podlega przedłużeniu czasu jej trwania, wykorzystaniu czasu w innym terminie lub uzyskania częściowego zwrotu opłaty.


4. Odwołanie lub zmiana terminu 

4.1. Klient ma prawo do  JEDNOKROTNEGO odwołania lub modyfikacji terminu zakupionej Usługi najpóźniej na 48 godziny przed terminem jej wykonania. Kilkukrotna modyfikacja terminu jest niedozwolona: patrz pkr 4.3 poniżej

4.2. W przypadku odwołania/ modyfikacji terminu zakupionej Usługi w czasie krótszym niż 48 godziny przed jej rozpoczęciem opłata za USŁUGĘ nie będzie zwracana.

4.3. KLIENT może dokonywać modyfikacji zakupionej Usługi/ Usługi ONLINE najpóźniej na 48 godziny przed terminem jej wykonania poprzez jednokrotną zmianę terminu jej realizacji. Zmiana odbywa się przez formularz kontaktu na stronie elkader.pl

4.4. W przypadku zwrotu należności Pacjent może zostać obciążony kosztami prowizji i opłat, które obciążyły firmę w związku Rezerwacją  przez operatora płatności online lub bank.

4.5. Umówienie i opłacenie wizyty, której termin realizacji zaplanowany jest na mniej niż 48 godzin od momentu umówienia, skutkuje utratą możliwości przeniesienia wizyty, a w przypadku jej odwołania pacjent ponosi jej pełny koszt.

4.6 Zwrot opłaty następuje na konto wskazane przez klienta/kę lub za pomocą metody płatności, za pomocą której ją wniesiono. Decyzja o sposobie zwrotu należy do Usługodawcy.

5.Odpowiedzialność

5.1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Klienta ze Strony Internetowej.

5.2. Pacjent zobowiązuje się w trakcie Usługi do podawania danych i składania oświadczeń zgodnych z prawdą.

5.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług telekomunikacyjnych świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, za pośrednictwem których Klient łączy się z siecią Internet w celu korzystania z Usług.

5.4. Usługodawca dokłada starań, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. W przypadku wystąpienia ewentualnych problemów technicznych, których skutkiem może być ewentualna kolizja zarezerwowanego terminu z terminem wybranym w tym samym czasie przez innego Klienta, Usługodawca zobowiązuje się zaoferować możliwie najbardziej dogodny termin zamienny.  Klient ma prawo nie zaakceptować innego terminu zaproponowanego przez Usługodawcę, a tym samym może zrezygnować z usługi, otrzymując zwrot poniesionych kosztów.

 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

  6.1. Reklamacje związane ze świadczeniem przez Firmę Usługi Elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Strony Internetowej mogą zostać złożona przez Usługobiorcę lub Klienta  mailowo poprzez formularz kontaktu na stronie www.elkader.pl
  6.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady lub nieprawidłowości; (2) żądania; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Firmę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  6.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Firmę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 2. DANE OSOBOWE

  7.1. Administratorem danych osobowych Usługodawca/Firma.
  7.2. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
  7.3. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim, ale może powierzać ich przetwarzanie, w szczególności w celu ich przechowywania na serwerze oraz realizacji usługi.
  7.4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
  7.5. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii znajduje się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://elkader.pl/polityka-prywatnosci


8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.