Psycholog Psychoterapeuta Seksuolog | Kamil Elkader

Informacje wstępne:

Zawód psychologa objęty jest ustawową tajemnicą zawodową, z której może zwolnić  jedynie sąd lub prokurator w sprawie karnej. Informacje, które mi przekazujesz są w pełni poufne. Wyjątek stanowią wąsko zdefiniowane przestępstwa wskazane w art. 240
kodeksu karnego  (m.in. szpiegostwo, zamach stanu, terroryzm, zabójstwo, zgwałcenie, wykorzystanie seksualne dzieci, wykorzystanie seksualne bezradności czy niepoczytalności innej osoby). Każdy obywatel jest zobowiązany pod groźbą kary zgłosić je organom ścigania, jeśli wszedł w posiadanie wiarygodnych informacji o ich popełnieniu. Nie zrobię tego jednak wbrew Tobie czy bez porozumienia z Tobą.

 Zasady rezerwacji i odwoływania wizyt opisane są w regulaminie:

https://elkader.pl/regulamin/

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – polityka prywatności

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Kamil Elkader prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Psychologii, Seksuologii i Psychoterapii Kamil Elkader w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 18 lok.224, NIP7691950391.

2. Inspektor Ochrony Danych nie został wyznaczony i w sprawach ochrony danych można się kontaktować poprzez formularz kontaktowy na stronie www.elkader.pl

3. Podanie danych oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług psychologicznych i psychoterapeutycznych. Brak Twojej zgody będzie oznaczał, że nie możemy razem pracować.

4. Zbierane dane:
a. imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL (w przypadku przekazania dokumentacji medycznej), adres zamieszkania, adres mailowy, numer telefonu, kod identyfikacyjny lub numer albumu od studentów, którzy uczestniczą w projektach opłacanych przez strony trzecie
b. powód zgłoszenia i wywiad wstępny,
c. dane dotyczące stanu zdrowia z wywiadu i kwestionariuszy przesiewowych, o ile zostaniesz poproszony/poproszona o ich wypełnienie,
d. wypełnione testy psychologiczne, testy kompetencji, testy umiejętności i uzdolnień, jeśli wchodzi to w zakres usługi psychologicznej wraz z ich wynikami i opisami,
e. daty spotkań.

5. Twoje dane przetwarzane są w następujących celach:
a. w celu zawarcia i wykonywania umowy na prowadzenie konsultacji psychologicznych, diagnozy i psychoterapii oraz innych usług psychologicznych związanych z rozwojem osobistym na podstawie Twojego zainteresowania i zgłoszenia;
b. w celu realizacji procesu superwizji z innymi psychoterapeutami z uprawnieniami do superwizji lub z innymi psychoterapeutami w celu interwizji, z którymi jako psychoterapeuta, współpracuję, aby zapewnić Ci wysoką jakość usług i Twoje bezpieczeństwo w prowadzonej psychoterapii;
c. w celach dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem;
d. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem.

6. Oświadczam, że nie będę przetwarzać Twoich danych, które nie zostały zebrane bezpośrednio od Ciebie, a zwłaszcza informuję, że bez Twojej dodatkowej zgody nie będzie utrwalany Twój wizerunek ani głos i jeśli na taką okoliczność się zgodzisz, będzie to wymagać odrębnej zgody i będzie służyć wyłącznie superwizji lub procesom egzaminowania lub certyfikacji.

7. Nie prowadzę dokumentacji medycznej w rozumieniu Ustawy o prawach pacjenta oraz oświadczam, iż nie utrwalam i nie archiwizuję treści sesji ani notatek z przebiegu procesu psychoterapeutycznego z zastrzeżeniem pkt. 5 i pkt. 6 powyżej.

8. Wszelkie dane dotyczące stanu zdrowia, przebiegu sesji i procesu terapeutycznego przetwarzane w celach superwizji, egzaminowania lub certyfikacji są zanonimizowane, czyli nie wiadomo kogo konkretnie dotyczą.

9. Informuję, że istnieje możliwość, iż będę udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom trzecim w następującym zakresie:
a. firmie księgowej w zakresie danych imiennych na ewentualnie zamówionych fakturach,
b. dostawcy systemu zarządzania rezerwacjami i kartotekami pacjentów w zakresie wymienionym w pkt 5. oraz zaświadczeń i upoważnień,
c. zewnętrznym twórcom i/lub podmiotom administrującym testami i kwestionariuszami psychologicznymi, jeżeli zostaniesz poproszony o ich wypełnienie.

10. Nie przekazuję Twoich danych poza teren Polski, ani poza teren Unii Europejskiej, ani poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

11. Nie przetwarzam Twoich danych w celach marketingowych.

12. Informuję, że Twoje dane wymienione w pkt. 5 powyżej przetwarzam przez trzy lata od daty zaprzestania świadczenia usług ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

13. Informuję, że przysługuje Ci:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii lub przeniesienia;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych, jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, aby przetwarzać, ale nie stoi to w sprzeczności z moim interesem prawnym;
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (cofnięcie zgody na przetwarzanie danych), jeśli nie stoi to w sprzeczności z moim interesem prawnym lub przetwarzanie Twoich danych nie jest mi niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej mi władzy publicznej.

14. Nie przysługuje Ci prawo do otrzymania kopii kwestionariuszy i testów psychologicznych, których udostępnianie podlega ograniczeniom, którymi może posługiwać się jedynie psycholog, osoba po przeszkoleniu lub które wymagają oddzielnych licencji. Masz jednak prawo otrzymać ich wyniki liczbowe.

15. Jeżeli uważasz, że przetwarzam Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

16. Twoje dane nie są wykorzystywane do profilowania (z zastrzeżeniem testów psychologicznych służących do opracowania profilu psychologicznego) ani do automatycznego podejmowania decyzji.

17. Zawód psychologa objęty jest tajemnicą zawodową, z której może zwolnić sąd w sprawie karnej lub prokuratura. Informacje, które mi przekazujesz są w pełni poufne. Wyjątek stanowią przestępstwa wskazane w art. 240 kodeksu karnego  (m.in. zamach stanu, terroryzm, zabójstwo, zgwałcenie, wykorzystanie seksualne dzieci, szpiegostwo).

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Moja strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. Cookies pozwalają:

  • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego oczekujesz,
  • pamiętać Twoje zalogowanie do konta użytkownika przy każdej wizycie na stronie,
  • pamiętać Twoje ustawienia podczas i pomiędzy wizytami na stronie,
  • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,
  • ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na stronie,
  • korzystać z narzędzi analitycznych,
  • korzystać z narzędzi marketingowych,
  • zapewniać Ci możliwość korzystania z funkcji społecznościowych,
  • wyświetlać treści pochodzące z serwisów trzecich.

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystujemy je w celu prawidłowego działania strony, a w szczególności odnotowania faktu akceptacji regulaminu przy rezerwacji wizyt.

Cookies podmiotów trzecich. Strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka. Wykorzystuję cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystam w tym zakresie z Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google dotyczące usługi Google Analytics.

Marketing. Mogę korzystać z narzędzi marketingowych zapewnianych przez serwis Facebook oraz przez Google, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Facebook, w szczególności Pixela Facebooka, jak również plików cookies firmy Google.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.